Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.
 Odszkodowania
- dochodzenie odszkodowań, zwłaszcza odszkodowań komunikacyjnych od firm ubezpieczeniowych;
- dochodzenie zadośćuczynienia za doznane krzywdy, zwrot kosztów leczenia, rentę i odszkodowania. 

Prawo administracyjne
- doradztwo w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji;
- reprezentacja Klientów w postępowaniach administracyjnych, w tym sporządzanie pism, wniosków, zażaleń, odwołań od decyzji administracyjnych, skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego;
- obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego.
 
Prawo nieruchomości
- doradztwo na gruncie prawa nieruchomości, w szczególności w postępowaniach dotyczących stwierdzenia zasiedzenia, zniesienia współwłasności, ustanowienia służebności, rozwiązywania sporów pomiędzy współwłaścicielami, w sprawach eksmisyjnych, o ochronę własności i posiadania, w sprawach dotyczących najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.
 
Prawo podatkowe i celne
- postępowania przed organami podatkowymi, celnymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
- przygotowywanie wszelkich dokumentów pracowniczych m. in. umowy o pracę, o zakazie konkurencji, wypowiedzenia umów o pracę, regulaminy pracy, wynagradzania;
- postępowania dotyczące m.in.: ustalenia stosunku pracy, przywrócenia do pracy, odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy lub za wypadek przy pracy;
- odwołania od decyzji organów rentowych;
- reprezentowanie Klientów przed Sądem.
 
Prawo rodzinne
- sprawy o rozwód i separację, o unieważnienie małżeństwa, o alimenty, o ustalenie kontaktów z dzieckiem i inne;
- doradztwo w sprawie uregulowania stosunków majątkowych między małżonkami;
- prowadzenie postępowania o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami.
 
Prawo spadkowe
- doradztwo w zakresie rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci (testamenty, wydziedziczenie), jak również w zakresie prawa podatkowego stosowanego w związku z nabyciem spadku;
- postępowania sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, o zachowek oraz o dział spadku.
 
Prawo gospodarcze
- bieżąca obsługa, zakładanie spółek, przygotowywanie zmian umów spółek, przygotowywanie dokumentacji związanej ze zgromadzeniami wspólników, uchwały zarządu oraz akty wewnętrzne regulujące funkcjonowanie organów spółek;
- opiniowanie umów i innych aktów.
 
Prawo zamówień publicznych
- pomoc w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej;
- przygotowywanie odwołań oraz zastępstwo procesowe;
- opracowywanie i opiniowanie projektów umów zawieranych w ramach zamówień publicznych.
 
Windykacja należności
- sporządzanie wezwań do zapłaty,  pozwów o zapłatę, wniosków o zawezwanie do próby ugodowej, skarg na czynności komornika;
- prowadzenie negocjacji z dłużnikiem;
- reprezentacja Klientów w sporach sądowych o zapłatę i w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika;
- sprawy o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności;
- sprawy o zwolnienie zajętej przez komornika rzeczy od egzekucji.
 
Prawo karne i wykroczenia
- reprezentowanie/obrona przed organami ścigania i w postępowaniu sądowym.

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?